Home » Over Signaal » Wie zijn Signaal?

Wie zijn Signaal?

In SIGNAAL werken de landelijke belangenorganisaties voor doven en slechthorenden samen.

In SIGNAAL werken de landelijke belangenorganisaties voor doven en slechthorenden samen voor een maatschappij die ook voor doven en slechthorenden toegankelijk is.

SIGNAAL is een samenwerkingsverband van:
  • Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS)
  • Stichting Plotsdoven
  • Dovenschap
  • SH Jong
  • Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren (SBNDJ)/JongerenCommissie
  • Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en kinderen met Spraak-/taalmoeilijkheden (FOSS)
  • Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK)

SIGNAAL werkt vanuit de 7 organisaties door actieve deelname in een gemeenschappelijke werkgroep, die fungeert als brainstormgroep, klankbordgroep en vrijwilligerspool. Deze werkgroep wordt ondersteund door een professioneel beleidssecretaris, Isabelle Smessaert. Zij werkt in Houten voor de gezamenlijke samenwerkende organisaties voor doven en slechthorenden. SIGNAAL zorgt zo samen voor de uitvoering van de actiepunten, voor daadkracht en voor continuïteit. Zo ontstaat een constructieve en actiegerichte wisselwerking tussen ervaringsdeskundigen en professionals. De aanpak wisselt per thema: soms is er een ervaringsbrainstormdag, dan is er overleg met andere organisaties, soms onderneemt SIGNAAL via internet actie, dan weer wordt een politieke lobby op poten gezet, en zo nodig wordt de achterban massaal gemobiliseerd. Hoe een actiepunt wordt vormgegeven, hangt af van de actualiteit, het vertrekpunt en de doelstelling.

Wat voegt SIGNAAL toe aan de zeven belangenorganisaties die zich inzetten voor slechthorenden en doven? De zeven genoemde organisaties zijn van mening dat de toegankelijkheid van de openbare ruimte een zo belangrijk thema is dat een op zichzelf staand project gerechtvaardigd en zelfs noodzakelijk is. Verenigd in SIGNAAL kunnen de organisaties immers meer bereiken dan wanneer ze ieder voor zich te werk gaan. Ook leert de praktijk dat de organisaties die SIGNAAL benadert gevoelig zijn voor het feit dat in SIGNAAL alle belangenorganisaties voor slechthorenden en doven samenwerken.

In SIGNAAL vindt praktische samenwerking plaats: we inventariseren en analyseren knelpunten, stellen gezamenlijke actiedoelen en strategieën vast en werken praktisch aan voorlichting, lobby en belangenbehartiging.

© 2022 Soap & Signaal