Home » Nieuws » Tweede Kamer stemt voor toegankelijkheid in nieuwe Omgevingswet

Tweede Kamer stemt voor toegankelijkheid in nieuwe Omgevingswet

woensdag 22 juli 2015De Tweede Kamer heeft de Omgevingswet aangenomen. En het goede nieuws is dat toegankelijkheid toch een plaats in de wet heeft gekregen. Dit resultaat is bereikt door een intensieve lobby van Ieder(in) en haar lidorganisaties (waaronder de belangenorganisaties voor doven, slechthorenden en mensen met TOS, verenigd in Platform Doof-SH-TOS) en met steun van de Nederlandse Woonbond en VAC-punt Wonen.

Tweede Kamer stemt voor toegankelijkheid in nieuwe Omgevingswet In het oorspronkelijke wetsvoorstel voor de Omgevingswet werden de belangen van de bewoners en gebruikers van de leefomgeving finaal over het hoofd gezien. Het voorstel regelde nauwelijks iets over de toegankelijkheid en bruikbaarheid van woningen, gebouwen en openbare ruimte en besteedde geen aandacht aan inspraak van gebruikers. De nieuwe wet zou zelfs een verslechtering gaan betekenen in vergelijking met de huidige toegankelijkheidsregels. Dit was reden voor Ieder(in) om alarm te slaan bij de Tweede Kamer en met een petitie aandacht te vragen voor deze gemiste kans.

Verbeteringen
De daaruit voortvloeiende contacten met Kamerleden hebben geleid tot wezenlijke verbeteringen van de wet. Deze voorstellen - alle drie van ChristenUnie en PvdA - zijn aangenomen:
• Er moeten landelijke regels worden gesteld zodat ‘de toegankelijkheid van nieuwe bouwwerken en de directe omgeving daarvan voor mensen met een functiebeperking is gewaarborgd.’
• ‘Het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte voor personen’ wordt benoemd als belang, waarmee overheden rekening dienen te houden. Ook hiervoor moeten er nog nadere instructieregels komen.
• Het VN-verdrag wordt na ratificering opgenomen in de Omgevingswet.

De toekomstige Omgevingswet gaat bepalen hoe Nederland eruit ziet na 2018 als het gaat om wonen, openbare ruimte, milieu en infrastructuur. De wet gaat 24 wetten vervangen en heeft als doel bestaande regels te vereenvoudigen en te schrappen. Het steviger verankeren van toegankelijkheidsvoorschriften paste daar volgens de minister niet bij, maar gaat nu toch gebeuren.

Welke onderwerpen verdienen volgens Platform Doof-SH-TOS aandacht?
De openbare ruimte is ook voor mensen met een auditieve beperking soms niet toegankelijk genoeg. Behalve ringleiding bij de balies van openbare gebouwen, denken wij daarbij bijoorbeeld ook aan burgeralarmering en informatievoorziening bij het openbaar vervoer. De Commissie Slechthorendheid van Stichting Hoormij zal namens het Platform Doof-SH-TOS met Ieder(in) afstemmen welke input er op dit gebied nodig is.

Vervolg
De Tweede Kamer heeft met het stemmen voor deze aanpassingen een verslechtering van toegankelijkheidsregels omgebogen naar een verbetering. Aandacht voor toegankelijkheid van de openbare buitenruimte is er in de huidige regelgeving niet. Dat dit verandert, is pure winst. Er blijft voor Ieder(in) nog wel werk aan de winkel. Er worden in het vervolgtraject uitvoeringsregels (AMvB’s) gemaakt, zoals de opvolger van het Bouwbesluit. Daarin moet toegankelijkheid op de juiste wijze worden omschreven en uitgewerkt. En dan is er nog de motie die het VN-verdrag na ratificering van het VN-verdrag een plaats geeft in de Omgevingswet. Ook daarop moet inhoudelijk worden getoetst.

Ieder(in) houdt in de gaten wanneer er meer duidelijkheid is over de uitvoering van de Omgevingswet op lokaal niveau en de rol daarbij voor plaatselijke belangenbehartigers. Op hun website kunt u de petitie downloaden die aan de Kamer is aangeboden en de onlangs verstuurde brandbrief.

© 2019 Soap & Signaal